รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10170 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10170 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลิ่งชัน(10170) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลิ่งชัน รหัสไปรษณีย์ 10170
2. แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตลิ่งชัน รหัสไปรษณีย์ 10170

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ สนามหลวง 2 ภายในโครงการเจนพลัสมอลล์ (ตลาดนัดสนามหลวง 2) ชั้น 1 อาคาร B เลขที่ 195/1 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด