รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10600 ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10600 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สำเหร่(10600) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สำเหร่ รหัสไปรษณีย์ 10600
2. แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สำเหร่ รหัสไปรษณีย์ 10600
3. แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สำเหร่ รหัสไปรษณีย์ 10600
4. แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สำเหร่ รหัสไปรษณีย์ 10600
5. แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สำเหร่ รหัสไปรษณีย์ 10600
6. แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สำเหร่ รหัสไปรษณีย์ 10600
7. แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สำเหร่ รหัสไปรษณีย์ 10600

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10601 ไปรษณีย์ตลาดพลู 195,197,199 ถนนเทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์บ้านสมเด็จ 1061 อาคารคณะคุรุศาสตร์ ชั้น 1มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซอยอิสระภาพ 15 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด