รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10700 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10700 บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10700 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10700 ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10700 อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 5 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย(10700) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกอกน้อย รหัสไปรษณีย์ 10700
2. แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกอกน้อย รหัสไปรษณีย์ 10700
3. แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกอกน้อย รหัสไปรษณีย์ 10700
4. แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกอกน้อย รหัสไปรษณีย์ 10700
5. แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกอกน้อย รหัสไปรษณีย์ 10700

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10702 ไปรษณีย์ศิริราช 2 ชั้นใต้ดิน ตึก 84 ปี ภายในโรงพยาบาลศิริราช ถนนวังหลัง ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
10703 ไปรษณีย์บางขุนนนท์ 61/35-36 ถนนบางขุนนนท์ บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด