รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10240 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10250 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เฉพาะหมู่บ้านเสรี
10240 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทั้งแขวง ยกเว้นหมู่บ้านเสรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจั่น(10240) และ ที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช(10250) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองจั่น รหัสไปรษณีย์ 10240
2. เฉพาะหมู่บ้านเสรี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่อนนุช รหัสไปรษณีย์ 10250
3. ทั้งแขวง ยกเว้นหมู่บ้านเสรี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองจั่น รหัสไปรษณีย์ 10240

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 6 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ชั้น 1 อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแห่ง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิด้า ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10241 ไปรษณีย์รามคำแหง 2086 อาคารกงไกรลาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง (สุขุมวิท 71) หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10242 ไปรษณีย์บึงทองหลาง 2564, 2566 ซอยลาดพร้าว 128/2 ถนนลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10243 ไปรษณีย์หัวหมาก 57, 59 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10245 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592/3 ซอยรามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด