รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10120 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10120 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10120 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา(10120) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ยานนาวา รหัสไปรษณีย์ 10120
2. แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ยานนาวา รหัสไปรษณีย์ 10120
3. แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ยานนาวา รหัสไปรษณีย์ 10120

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10122 ไปรษณีย์บางคอแหลม 10/12-12/1 ถนนมไหสวรรย์ บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10123 ไปรษณีย์วัดพระยาไกร 2029/3-4 ถนนเจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด