รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10260 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 1 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางนา(10260) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางนา รหัสไปรษณีย์ 10260

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10261 ไปรษณีย์อุดมสุข 2542/4-5 ถนนสุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
10262 ไปรษณีย์คลองบางนา 3420 , 3422 ถนนสุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
10264 ไปรษณีย์เซ็นทรัลซิตี้บางนา 587 ถนนบางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด