รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10150 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 1 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางขุนเทียน(10150) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางขุนเทียน รหัสไปรษณีย์ 10150

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10151 ไปรษณีย์บางบอน 953 ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์บางขุนเทียน จุดที่ 1 บริเวณหน้าโรงเรียนพระยายมธาตุ บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์บางขุนเทียน จุดที่ 3 บริเวณหน้า สน.บางบอน บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด