รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10700 บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
10700 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร
10700 บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
10700 บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 4 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกอกน้อย(10700) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกอกน้อย รหัสไปรษณีย์ 10700
2. แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกอกน้อย รหัสไปรษณีย์ 10700
3. แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกอกน้อย รหัสไปรษณีย์ 10700
4. แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางกอกน้อย รหัสไปรษณีย์ 10700

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 4 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10701 ไปรษณีย์บางพลัด(ปิดปรับปรุงชั่วคราว ตั้งแต่ 1 เม.ย.2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ) 216 ถนนราชวิถี บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร
10704 ไปรษณีย์บางอ้อ 401,403 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
10705 ไปรษณีย์พระปิ่นเกล้า 115 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทีแสควร์ 289 ชั้น 1 ยูนิตที่ 1F-150 ห้างสรรพสินค้า T-SQUARE (TANG HAU SENG) ถนนสิรินธร บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด