รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10500 บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร
10500 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร
10500 สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร
10500 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร
10500 สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 5 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก(10500) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางรัก รหัสไปรษณีย์ 10500
2. แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางรัก รหัสไปรษณีย์ 10500
3. แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางรัก รหัสไปรษณีย์ 10500
4. แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางรัก รหัสไปรษณีย์ 10500
5. แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางรัก รหัสไปรษณีย์ 10500

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 5 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10501 ไปรษณีย์ไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง (อาคารเดิม) บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร
10501 ไปรษณีย์ไปรษณีย์กลาง 4 อาคารไปรษณีย์บางรัก ซอยเจริญกรุง 32 ถนนเจริญกรุง (อาคารชั่วคราว) บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร
10503 ไปรษณีย์จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ 919/4 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร
10504 ไปรษณีย์สีลม 333 อาคารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
10506 ไปรษณีย์พัฒนพงษ์ 113/6-7 ถนนสุรวงค์ สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด