รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10240 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร หมู่ 1-6, 13
10230 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร หมู่ 7-12(ส่วนหมู่ 1-6, 13 ใช้รหัส 10240)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 1 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์จรเข้บัว(10230) และ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจั่น(10240) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. หมู่ 1-6, 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองจั่น รหัสไปรษณีย์ 10240
2. หมู่ 7-12(ส่วนหมู่ 1-6, 13 ใช้รหัส 10240) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จรเข้บัว รหัสไปรษณีย์ 10230

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10244 ไปรษณีย์คลองกุ่ม 13/89-90 หมู่ 5 ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด