รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10330 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทั้งแขวง ยกเว้นอาคารวิทยุคอมเพล็กซ์, บ้านปทุมวัน, ปทุมวันรีสอร์ท,ศาลแขวงปทุมวัน,อาคารลุมพินีทาวเวอร์,อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลม
10500 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ศาลแขวงปทุมวัน
10110 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
10120 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อาคารลุมพินีทาวเวอร์
10400 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อาคารวิทยุคอมเพล็กซ์ บ้านปทุมวัน ปทุมวันรีสอร์ท และ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 4 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 5 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พระโขนง(10110) ที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา(10120) ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง(10330) ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน(10400) และ ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก(10500) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รองเมือง รหัสไปรษณีย์ 10330
2. แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รองเมือง รหัสไปรษณีย์ 10330
3. แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รองเมือง รหัสไปรษณีย์ 10330
4. ทั้งแขวง ยกเว้นอาคารวิทยุคอมเพล็กซ์, บ้านปทุมวัน, ปทุมวันรีสอร์ท,ศาลแขวงปทุมวัน,อาคารลุมพินีทาวเวอร์,อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รองเมือง รหัสไปรษณีย์ 10330
5. ศาลแขวงปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บางรัก รหัสไปรษณีย์ 10500
6. อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พระโขนง รหัสไปรษณีย์ 10110
7. อาคารลุมพินีทาวเวอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ยานนาวา รหัสไปรษณีย์ 10120
8. อาคารวิทยุคอมเพล็กซ์ บ้านปทุมวัน ปทุมวันรีสอร์ท และ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามเสนใน รหัสไปรษณีย์ 10400

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 8 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ CentralWorld Plaza 4/1-2 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริห์ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10000 ไปรษณีย์ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ 127 ถนนรองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10331 ไปรษณีย์ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากหัวลำโพง 127 ถนนรองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10332 ไปรษณีย์จุฬาลงกรณ์ 254 อาคารจามจุรี 9(จุฬาซอย 42)จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10333 ไปรษณีย์สินธร 130-132 ชั้น G อาคารสินธร ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 254 อาคารวิทยกิตติ์ ซอยจุฬา 64 ถนนพญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สถานทูตสหรัฐอเมริกา 95 สถานทูตสหรัฐอเมริกา ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- รองเมือง สาขา 1 959 อาคารจอดรถศูนย์การค้าสยาม ชั้น 1 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด