รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10250 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
10250 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช(10250) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่อนนุช รหัสไปรษณีย์ 10250
2. แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่อนนุช รหัสไปรษณีย์ 10250
3. แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อ่อนนุช รหัสไปรษณีย์ 10250

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10254 ไปรษณีย์ซีคอนสแควร์ 55 ภายในอาคารซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร
10263 ไปรษณีย์ทุ่งเศรษฐี อาคารคนฑี (KTB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ศูนย์การค้า HaHa ศูนย์การค้า HaHa เลขที่ 59/5 ถ.ศรีนครินทร์ (ซอยศรีนครินทร์ 55) หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด