รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10400 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 1 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน(10400) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามเสนใน รหัสไปรษณีย์ 10400

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 5 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 1 1551 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร
10404 ไปรษณีย์ประดิพัทธ์ 1/1-2 ซอยประดิพัทธ์ 3 ถนนประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร
10406 ไปรษณีย์สนามเป้า 1083, 1085-1085/1 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร
10411 ไปรษณีย์กระทรวงการคลัง ภายในบริเวณกระทรวงการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์ไปรษณีย์เซ็นเตอร์วัน ช็อปปิ้ง พลาซ่า ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วัน ช็อปปิ้ง พลาซ่า พญาไท กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด