รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10200 ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 ศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
10200 เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชดำเนิน(10200) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ราชดำเนิน รหัสไปรษณีย์ 10200
2. แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ราชดำเนิน รหัสไปรษณีย์ 10200
3. แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ราชดำเนิน รหัสไปรษณีย์ 10200
4. แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ราชดำเนิน รหัสไปรษณีย์ 10200
5. แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ราชดำเนิน รหัสไปรษณีย์ 10200
6. แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ราชดำเนิน รหัสไปรษณีย์ 10200
7. แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ราชดำเนิน รหัสไปรษณีย์ 10200
8. แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ราชดำเนิน รหัสไปรษณีย์ 10200
9. แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ราชดำเนิน รหัสไปรษณีย์ 10200
10. แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ราชดำเนิน รหัสไปรษณีย์ 10200
11. แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ราชดำเนิน รหัสไปรษณีย์ 10200
12. แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ราชดำเนิน รหัสไปรษณีย์ 10200

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 8 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
- ราชดำเนินสาขา 2 สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนหน้าหับเผย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร
10201 ไปรษณีย์วัดเลียบ 115-117 ถนนจักรเพชร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
10202 ไปรษณีย์หน้าพระลาน 15-17 ถนนหน้าพระลาน พระบรมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร
10203 ไปรษณีย์บางลำภูบน 15-18 ถนนสิบสามห้าง ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร
10204 ไปรษณีย์สหประชาชาติ อาคารศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร
10205 ไปรษณีย์วังเทวะเวสม์ 275/25-26 ถนนสามเสน วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร
10206 ไปรษณีย์มหาดไทย ภายในกระทรวงมหาดไทย อาคารกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ถนนเฟื่องนคร วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ไปรสนียาคาร อาคารจำลองไปรสนียาคาร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด