รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10160 คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160 คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160 บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160 บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160 บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาษีเจริญ(10160) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาษีเจริญ รหัสไปรษณีย์ 10160
2. แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาษีเจริญ รหัสไปรษณีย์ 10160
3. แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาษีเจริญ รหัสไปรษณีย์ 10160
4. แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาษีเจริญ รหัสไปรษณีย์ 10160
5. แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาษีเจริญ รหัสไปรษณีย์ 10160
6. แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาษีเจริญ รหัสไปรษณีย์ 10160
7. แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาษีเจริญ รหัสไปรษณีย์ 10160

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10161 ไปรษณีย์บางแค 3,5 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10163 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยสยาม 38 ภายในมหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ซีคอนบางแค (SECONBANGKAE) 607 (ห้อง 351-352 ชั้น 3 อาคารซีคอนบางแค) ถนนเพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด