รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10120 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
10120 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา(10120) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ยานนาวา รหัสไปรษณีย์ 10120
2. แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ยานนาวา รหัสไปรษณีย์ 10120

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10124 ไปรษณีย์สาธุประดิษฐ์ 653/42-43 ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
10125 ไปรษณีย์บางโพงพาง 1222 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด