รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10400 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400 มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 4 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน(10400) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามเสนใน รหัสไปรษณีย์ 10400
2. แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามเสนใน รหัสไปรษณีย์ 10400
3. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามเสนใน รหัสไปรษณีย์ 10400
4. แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สามเสนใน รหัสไปรษณีย์ 10400

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 9 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10401 ไปรษณีย์ราชเทวี 55/19-20 ถนนพญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10402 ไปรษณีย์มักกะสัน 133/43-44 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10403 ไปรษณีย์ไทยพาณิชย์ 1060 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10405 ไปรษณีย์อุรุพงษ์ 530-532 ซอยพญานาค ถนนพระราม 6 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10409 ไปรษณีย์ประตูน้ำ 1/45-46 ซอยเพชรบุรี 19 ถนนเพชรบุรี ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10413 ไปรษณีย์กรมโรงงานอุตสาหกรรม อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10414 ไปรษณีย์เดอะแพลทินัม ชั้น 5 โซน 3 ห้องที่ 5-40 5-41 5-60 5-61 และ 5-62 ภายในศูนย์การค้า The Platinum Fashion Mall ประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์เดอะพาลาเดียม ชั้น G(ชั้นที่ 1) ห้องเลขที่ 1A012 ภายในศูนย์การค้า The Palladium World Shopping อาคารเลขที่ 555 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ห้องเลขที่ 11025-11027 (157/2 - 157/5) ชั้นที่ 1 ภายในอาคารศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด