รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10140 บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
10140 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ(10140) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ รหัสไปรษณีย์ 10140
2. แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ รหัสไปรษณีย์ 10140

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10141 ไปรษณีย์บางปะแก้ว 7,9 ซอยสุขสวัสดิ์ 13 ถนนสุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด