รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10520 ขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520 คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520 คลองสาม ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520 ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520 ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 6 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดกระบัง(10520) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดกระบัง รหัสไปรษณีย์ 10520
2. แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดกระบัง รหัสไปรษณีย์ 10520
3. แขวงคลองสาม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดกระบัง รหัสไปรษณีย์ 10520
4. แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดกระบัง รหัสไปรษณีย์ 10520
5. แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดกระบัง รหัสไปรษณีย์ 10520
6. แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดกระบัง รหัสไปรษณีย์ 10520

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10521 ไปรษณีย์เจ้าคุณทหาร 2 ซอยลาดกระบัง 48 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์เจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาคารพลาซ่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 94 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด