รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10100 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
10100 ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
10100 สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พลับพลาไชย(10100) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พลับพลาไชย รหัสไปรษณีย์ 10100
2. แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พลับพลาไชย รหัสไปรษณีย์ 10100
3. แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พลับพลาไชย รหัสไปรษณีย์ 10100

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 1 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10101 ไปรษณีย์ป้อมปราบ 77, 79 ถนนราชวงศ์ สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด