รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10120 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร
10120 ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร
10120 ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา(10120) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ยานนาวา รหัสไปรษณีย์ 10120
2. แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ยานนาวา รหัสไปรษณีย์ 10120
3. แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ยานนาวา รหัสไปรษณีย์ 10120

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10121 ไปรษณีย์สวนพลู 507/1 ซอยสวนพลู ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเฆม สาทร กรุงเทพมหานคร
10341 ไปรษณีย์สาธร 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น B1 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเฆม สาทร กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด