รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10220 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร
10220 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร
10220 ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์รามอินทรา(10220) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รามอินทรา รหัสไปรษณีย์ 10220
2. แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รามอินทรา รหัสไปรษณีย์ 10220
3. แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์รามอินทรา รหัสไปรษณีย์ 10220

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10222 ไปรษณีย์คลองถนน 2106 กองการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร
10224 ไปรษณีย์สายไหม 15/6 หมู่ 1 ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด