รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10530 กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530 คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530 คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530 คู้ฝั่งเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530 โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530 ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530 ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก(10530) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองจอก รหัสไปรษณีย์ 10530
2. แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองจอก รหัสไปรษณีย์ 10530
3. แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองจอก รหัสไปรษณีย์ 10530
4. แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองจอก รหัสไปรษณีย์ 10530
5. แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองจอก รหัสไปรษณีย์ 10530
6. แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองจอก รหัสไปรษณีย์ 10530
7. แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองจอก รหัสไปรษณีย์ 10530
8. แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หนองจอก รหัสไปรษณีย์ 10530