รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10210 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10210 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่(10210) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หลักสี่ รหัสไปรษณีย์ 10210
2. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หลักสี่ รหัสไปรษณีย์ 10210

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 5 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10002 ไปรษณีย์สำนักงานไปรษณีย์ไทย(สำนักงาน ปณท) 111 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10010 ไปรษณีย์ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10020 ไปรษณีย์ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพ (เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ศป.EMS) 111 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10214 ไปรษณีย์ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากแจ้งวัฒนะ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10215 ไปรษณีย์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร A และ B ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด