รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ แขวง เขต จังหวัด หมายเหตุ
10310 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แขวง มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าว(10310) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดพร้าว รหัสไปรษณีย์ 10310
2. แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดพร้าว รหัสไปรษณีย์ 10310
3. แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ลาดพร้าว รหัสไปรษณีย์ 10310

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร นอกจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก 4 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากไปรษณีย์อย่างเดียวไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์ ที่ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ แขวง เขต จังหวัด
10311 ไปรษณีย์เพชรบุรีตัดใหม่ 2372, 2374 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10323 ไปรษณีย์มอนเทอเรย์ทาวเวอร์ 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10324 ไปรษณีย์เมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ 252/187 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์(อาคาร1)ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10327 ไปรษณีย์ห้วยขวาง 267 ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด