รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
ชื่อที่ทำการ :
ที่ทำการไปรษณีย์ปาย
ชื่อภาษาอังกฤษ :
PAI POST OFFICE
ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์ :
76 หมู่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หมายเลขโทรศัพท์ :
053 699 208
หมายเลขโทรสาร :
-
สังกัด :
ไปรษณีย์เขต 5(ปข.5)
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
วัน เวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ 08.30 - 16.30
อังคาร 08.30 - 16.30
พุธ 08.30 - 16.30
พฤหัสบดี 08.30 - 16.30
ศุกร์ 08.30 - 16.30
เสาร์ 09.00 - 12.00
อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
58130 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
58130 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
58130 โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน
58130 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
58130 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
58130 แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน
58130 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
58130 เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
58130 แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่
58130 แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จากตาราง 3 ที่ทำการไปรษณีย์ปาย มีหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุใน 10 ตำบล ได้แก่ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่,และตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่