รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13140 01 กระจิว กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 02 พระแก้ว กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 03 พระแก้ว กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 04 หนองเบ็ด กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 05 นาหันตรา กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 06 พระแก้ว กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 07 ดอนกลางใต้ กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
13140 08 หัวสะแก กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี(13140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านกระจิว หมู่ 1 ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
2.บ้านพระแก้ว หมู่ 2 ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
3.บ้านพระแก้ว หมู่ 3 ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
4.บ้านหนองเบ็ด หมู่ 4 ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
5.บ้านนาหันตรา หมู่ 5 ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
6.บ้านพระแก้ว หมู่ 6 ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
7.บ้านดอนกลางใต้ หมู่ 7 ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
8.บ้านหัวสะแก หมู่ 8 ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140