รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22170 01 ปากน้ำกระแจะ กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
22170 02 ยางระโหง กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
22170 03 นาซา กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
22170 04 อู่ตะเภา กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
22170 05 เนินพรวด กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
22170 06 โกรก กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
22170 07 หมื่นซ่อง กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
22170 08 หนองแหวน กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
22170 09 หนองบัว กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
22170 10 เนินมณฑา กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
22170 11 หนองบัวใน กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา(22170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านปากน้ำกระแจะ หมู่ 1 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
2.บ้านยางระโหง หมู่ 2 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
3.บ้านนาซา หมู่ 3 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
4.บ้านอู่ตะเภา หมู่ 4 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
5.บ้านเนินพรวด หมู่ 5 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
6.บ้านโกรก หมู่ 6 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
7.บ้านหมื่นซ่อง หมู่ 7 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
8.บ้านหนองแหวน หมู่ 8 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
9.บ้านหนองบัว หมู่ 9 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
10.บ้านเนินมณฑา หมู่ 10 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170
11.บ้านหนองบัวใน หมู่ 11 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา รหัสไปรษณีย์ 22170