รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
21110 01 ในไร่ กระแสบน แกลง ระยอง
21110 02 รางตาไท กระแสบน แกลง ระยอง
21110 03 กระแสบน กระแสบน แกลง ระยอง
21110 04 ชากดอก กระแสบน แกลง ระยอง
21110 05 ยางงาม กระแสบน แกลง ระยอง
21110 06 คลองป่าไม้ กระแสบน แกลง ระยอง
21110 07 เขาผักกูด กระแสบน แกลง ระยอง
21110 08 น้ำโจน กระแสบน แกลง ระยอง
21110 09 เขาวังไทร กระแสบน แกลง ระยอง
21110 10 เนินไม้หอม กระแสบน แกลง ระยอง
21110 11 คลองลึก กระแสบน แกลง ระยอง
21110 12 คลองหวาย กระแสบน แกลง ระยอง
21110 13 เนินดินแดง กระแสบน แกลง ระยอง
21110 14 หนองแฟบ กระแสบน แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง(21110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านในไร่ หมู่ 1 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
2.บ้านรางตาไท หมู่ 2 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
3.บ้านกระแสบน หมู่ 3 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
4.บ้านชากดอก หมู่ 4 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
5.บ้านยางงาม หมู่ 5 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
6.บ้านคลองป่าไม้ หมู่ 6 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
7.บ้านเขาผักกูด หมู่ 7 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
8.บ้านน้ำโจน หมู่ 8 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
9.บ้านเขาวังไทร หมู่ 9 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
10.บ้านเนินไม้หอม หมู่ 10 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
11.บ้านคลองลึก หมู่ 11 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
12.บ้านคลองหวาย หมู่ 12 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
13.บ้านเนินดินแดง หมู่ 13 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
14.บ้านหนองแฟบ หมู่ 14 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110