รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
21190 01 หนองมะปริง กร่ำ แกลง ระยอง
21190 02 กร่ำ กร่ำ แกลง ระยอง
21190 03 ชากมะกรูด กร่ำ แกลง ระยอง
21190 04 หนองยายและ กร่ำ แกลง ระยอง
21190 05 หนองสัก กร่ำ แกลง ระยอง
21190 06 อ่าวมะขามป้อม กร่ำ แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ(21190) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองมะปริง หมู่ 1 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
2.บ้านกร่ำ หมู่ 2 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
3.บ้านชากมะกรูด หมู่ 3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
4.บ้านหนองยายและ หมู่ 4 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
5.บ้านหนองสัก หมู่ 5 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
6.บ้านอ่าวมะขามป้อม หมู่ 6 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190