รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22160 01 สี่แยกกองดิน กองดิน แกลง ระยอง
22160 02 กองดิน กองดิน แกลง ระยอง
22160 03 สุขไพรวัน กองดิน แกลง ระยอง
22160 04 หนองเสม็ดแดง กองดิน แกลง ระยอง
22160 05 หนองคุย กองดิน แกลง ระยอง
22160 06 ซากขุนวิเศษ กองดิน แกลง ระยอง
22160 07 ซำสมอ กองดิน แกลง ระยอง
22160 08 ยายพริ้ง กองดิน แกลง ระยอง
22160 09 เขาสำรอง กองดิน แกลง ระยอง
22160 10 ศิลาทอง กองดิน แกลง ระยอง
22160 11 ทรัพย์เจริญ กองดิน แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม(22160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสี่แยกกองดิน หมู่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
2.บ้านกองดิน หมู่ 2 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
3.บ้านสุขไพรวัน หมู่ 3 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
4.บ้านหนองเสม็ดแดง หมู่ 4 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
5.บ้านหนองคุย หมู่ 5 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
6.บ้านซากขุนวิเศษ หมู่ 6 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
7.บ้านซำสมอ หมู่ 7 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
8.บ้านยายพริ้ง หมู่ 8 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
9.บ้านเขาสำรอง หมู่ 9 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
10.บ้านศิลาทอง หมู่ 10 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
11.บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 11 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160