รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22160 01 โป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 02 ขุนซ่อง ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 03 ขุนซ่อง ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 04 หางแมว ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 05 โคกวัด ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 06 หนองเตียน ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 07 สุขใจ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 08 หินดาษ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 09 อ่าง ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 10 วังแจง ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 11 วังสัมพันธ์ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 12 หนองเสม็ด ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 13 คลองพริก ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 14 เขาดินวังแจง ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 15 คลองใหม่ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 16 ตลาด ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 17 โอ่งแตก ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
22160 18 คลองยายไท ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม(22160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโป่งเกตุ หมู่ 1 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
2.บ้านขุนซ่อง หมู่ 2 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
3.บ้านขุนซ่อง หมู่ 3 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
4.บ้านหางแมว หมู่ 4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
5.บ้านโคกวัด หมู่ 5 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
6.บ้านหนองเตียน หมู่ 6 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
7.บ้านสุขใจ หมู่ 7 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
8.บ้านหินดาษ หมู่ 8 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
9.บ้านอ่าง หมู่ 9 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
10.บ้านวังแจง หมู่ 10 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
11.บ้านวังสัมพันธ์ หมู่ 11 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
12.บ้านหนองเสม็ด หมู่ 12 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
13.บ้านคลองพริก หมู่ 13 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
14.บ้านเขาดินวังแจง หมู่ 14 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
15.บ้านคลองใหม่ หมู่ 15 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
16.บ้านตลาด หมู่ 16 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
17.บ้านโอ่งแตก หมู่ 17 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
18.บ้านคลองยายไท หมู่ 18 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160