รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22000 01 แถว คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 02 คมบาง คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 03 คมบาง คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 04 ดอน คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 05 คมบางล่าง คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 06 หนองขอน คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 07 หนองขอน คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 08 เขาน้อย คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 09 แถวคลอง คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
22000 10 แถวคลอง คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี(22000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแถว หมู่ 1 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
2.บ้านคมบาง หมู่ 2 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
3.บ้านคมบาง หมู่ 3 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
4.บ้านดอน หมู่ 4 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
5.บ้านคมบางล่าง หมู่ 5 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
6.บ้านหนองขอน หมู่ 6 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
7.บ้านหนองขอน หมู่ 7 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
8.บ้านเขาน้อย หมู่ 8 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
9.บ้านแถวคลอง หมู่ 9 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
10.บ้านแถวคลอง หมู่ 10 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000