รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
21170 01 หนองโพรง คลองปูน แกลง ระยอง
21170 02 เนินสมบูรณ์ คลองปูน แกลง ระยอง
21170 03 คลองปูน คลองปูน แกลง ระยอง
21170 04 ปากทางหลวง คลองปูน แกลง ระยอง
21170 05 เนินยาง คลองปูน แกลง ระยอง
21170 06 นาซา คลองปูน แกลง ระยอง
21170 07 ชายล่าง คลองปูน แกลง ระยอง
21170 08 สามแยก คลองปูน แกลง ระยอง
21170 09 หนองเสม็ดแดง คลองปูน แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์(21170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองโพรง หมู่ 1 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
2.บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ 2 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
3.บ้านคลองปูน หมู่ 3 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
4.บ้านปากทางหลวง หมู่ 4 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
5.บ้านเนินยาง หมู่ 5 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
6.บ้านนาซา หมู่ 6 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
7.บ้านชายล่าง หมู่ 7 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
8.บ้านสามแยก หมู่ 8 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
9.บ้านหนองเสม็ดแดง หมู่ 9 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170