รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22210 01 คลองเกวียนลอย คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 02 น้ำขุ่น คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 03 น้ำขุ่น คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 04 คลองพลู คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 05 คลองพลู คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 06 ทุ่งกบินทร์ คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 07 ชำตาเรือง คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 08 หลังเนิน คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 09 คลองตาอิน คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 10 วังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ(22210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองเกวียนลอย หมู่ 1 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
2.บ้านน้ำขุ่น หมู่ 2 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
3.บ้านน้ำขุ่น หมู่ 3 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
4.บ้านคลองพลู หมู่ 4 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
5.บ้านคลองพลู หมู่ 5 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
6.บ้านทุ่งกบินทร์ หมู่ 6 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
7.บ้านชำตาเรือง หมู่ 7 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
8.บ้านหลังเนิน หมู่ 8 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
9.บ้านคลองตาอิน หมู่ 9 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
10.บ้านวังยายมุก หมู่ 10 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210