รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13210 01 คานหาม คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 02 โคกระวาง คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 03 หนองไม้ซุง คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 04 คานหาม คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 05 ลาว|โคกมะยม คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 06 ลาว|โคกมะยม คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 07 วังตามั่น คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 08 วังตาแก้ว คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
13210 09 ลาว|โคกมะยม คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย(13210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคานหาม หมู่ 1 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
2.บ้านโคกระวาง หมู่ 2 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
3.บ้านหนองไม้ซุง หมู่ 3 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
4.บ้านคานหาม หมู่ 4 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
5.บ้านลาว|โคกมะยม หมู่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
6.บ้านลาว|โคกมะยม หมู่ 6 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
7.บ้านวังตามั่น หมู่ 7 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
8.บ้านวังตาแก้ว หมู่ 8 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
9.บ้านลาว|โคกมะยม หมู่ 9 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210

ในตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากจากมีไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการฝากส่งและนำจ่ายแล้ว บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์ที่บริการรับฝากไปรษณีย์เพียงอย่างเดียวไม่มีการนำจ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฝากไปรษณีย์และพัสดุ รวมถึงบริการอื่น ๆ เพิมเติ่ม อีก 2 แห่ง ดังตาราง 2
ไปรษณีย์ที่ให้บริการรับฝากอย่างเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ ที่่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่ที่ทำการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
- ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์อุทัย จุดที่ 2 บริเวณตึกทางเข้าหมู่บ้านศุภิสรา หมู่ 4 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
- เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 104/3 หมู่ 2 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด