รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย นครราชสีมา คือ Khang Phlu sub district, Non Thai district, Nakhon Ratchasima
รหัสไปรษณีย์ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
30220 01 ค้างพลูเหนือ ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
30220 02 ซิน ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
30220 03 ค้างพลูใต้ ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
30220 04 หนองราง ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
30220 05 หนองเขวา ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
30220 06 กระพี้ ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
30220 07 หนองตาล ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
30220 08 หนองบัว ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
30220 09 โนนหินขาว ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
30220 10 ค้างพลูกลาง ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย(30220) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านค้างพลูเหนือ หมู่ 1 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
2.บ้านซิน หมู่ 2 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
3.บ้านค้างพลูใต้ หมู่ 3 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
4.บ้านหนองราง หมู่ 4 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
5.บ้านหนองเขวา หมู่ 5 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
6.บ้านกระพี้ หมู่ 6 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
7.บ้านหนองตาล หมู่ 7 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
8.บ้านหนองบัว หมู่ 8 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
9.บ้านโนนหินขาว หมู่ 9 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220
10.บ้านค้างพลูกลาง หมู่ 10 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โนนไทย รหัสไปรษณีย์ 30220