รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22210 01 คลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 02 จันทเขลม จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 03 สะท้อน จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 04 คลองชีพ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 05 จันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 06 คลองชม จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 07 คลองชัน จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 08 จันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ(22210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองใหญ่ หมู่ 1 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
2.บ้านจันทเขลม หมู่ 2 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
3.บ้านสะท้อน หมู่ 3 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
4.บ้านคลองชีพ หมู่ 4 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
5.บ้านจันตาแป๊ะ หมู่ 5 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
6.บ้านคลองชม หมู่ 6 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
7.บ้านคลองชัน หมู่ 7 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
8.บ้านจันตาแป๊ะ หมู่ 8 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210