รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
13130 01 ไร่ จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 02 สวนทับทิม จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 03 เตาปูน จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 04 จำปา จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 05 จำปา จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 06 มะขามเรียง จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 07 ท่าแดง จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 08 โคกมะนาว จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
13130 09 ท่าลาน จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ(13130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านไร่ หมู่ 1 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
2.บ้านสวนทับทิม หมู่ 2 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
3.บ้านเตาปูน หมู่ 3 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
4.บ้านจำปา หมู่ 4 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
5.บ้านจำปา หมู่ 5 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
6.บ้านมะขามเรียง หมู่ 6 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
7.บ้านท่าแดง หมู่ 7 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
8.บ้านโคกมะนาว หมู่ 8 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
9.บ้านท่าลาน หมู่ 9 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130