รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22150 01 พญาบน ฉมัน มะขาม จันทบุรี
22150 02 ฉมัน ฉมัน มะขาม จันทบุรี
22150 03 ฉมัน ฉมัน มะขาม จันทบุรี
22150 04 คลองโป่ง ฉมัน มะขาม จันทบุรี
22150 05 ตลิ่งชัน ฉมัน มะขาม จันทบุรี
22150 06 คลองปรือ ฉมัน มะขาม จันทบุรี
22150 07 ตะบกเตี้ย ฉมัน มะขาม จันทบุรี
22150 08 ทุ่งเพล ฉมัน มะขาม จันทบุรี
22150 09 สระโอ่ง ฉมัน มะขาม จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์มะขาม(22150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านพญาบน หมู่ 1 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
2.บ้านฉมัน หมู่ 2 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
3.บ้านฉมัน หมู่ 3 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
4.บ้านคลองโป่ง หมู่ 4 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
5.บ้านตลิ่งชัน หมู่ 5 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
6.บ้านคลองปรือ หมู่ 6 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
7.บ้านตะบกเตี้ย หมู่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
8.บ้านทุ่งเพล หมู่ 8 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150
9.บ้านสระโอ่ง หมู่ 9 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์มะขาม รหัสไปรษณีย์ 22150