รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
21190 01 สมอโพรง ชากพง แกลง ระยอง
21190 02 อ่าวเจริญ ชากพง แกลง ระยอง
21190 03 หนองสะพาน ชากพง แกลง ระยอง
21190 04 คลองทุเรียน ชากพง แกลง ระยอง
21190 05 เหลาชะโอน ชากพง แกลง ระยอง
21190 06 ในชาก ชากพง แกลง ระยอง
21190 07 ชากคา ชากพง แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ(21190) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสมอโพรง หมู่ 1 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
2.บ้านอ่าวเจริญ หมู่ 2 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
3.บ้านหนองสะพาน หมู่ 3 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
4.บ้านคลองทุเรียน หมู่ 4 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
5.บ้านเหลาชะโอน หมู่ 5 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
6.บ้านในชาก หมู่ 6 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
7.บ้านชากคา หมู่ 7 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190