รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22210 01 ทุ่งสะพาน ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 02 ทุ่งสะพาน ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 03 เนินมะหาด ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 04 ชากไทย ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 05 มูซู ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 06 พัฒนา ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 07 หินลอย ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22210 08 ว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ(22210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านทุ่งสะพาน หมู่ 1 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
2.บ้านทุ่งสะพาน หมู่ 2 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
3.บ้านเนินมะหาด หมู่ 3 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
4.บ้านชากไทย หมู่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
5.บ้านมูซู หมู่ 5 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
6.บ้านพัฒนา หมู่ 6 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
7.บ้านหินลอย หมู่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210
8.บ้านว่านเหลือง หมู่ 8 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เขาคิชฌกูฏ รหัสไปรษณีย์ 22210