รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22160 01 เตาปูน ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
22160 02 อ้ายถุย ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
22160 03 ปลักหมู ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
22160 04 พลงใหญ่ ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
22160 05 ช้างข้าม ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
22160 06 ยายหรีด ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
22160 07 สี่แยก ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
22160 08 ถนนสูง ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
22160 09 ตรอกล่าง ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
22160 10 เขาดัน ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
22160 11 ซากหมัน ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
22160 12 หนองไทร ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
22160 13 คุ้งตะเคียน ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม(22160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเตาปูน หมู่ 1 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
2.บ้านอ้ายถุย หมู่ 2 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
3.บ้านปลักหมู หมู่ 3 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
4.บ้านพลงใหญ่ หมู่ 4 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
5.บ้านช้างข้าม หมู่ 5 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
6.บ้านยายหรีด หมู่ 6 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
7.บ้านสี่แยก หมู่ 7 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
8.บ้านถนนสูง หมู่ 8 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
9.บ้านตรอกล่าง หมู่ 9 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
10.บ้านเขาดัน หมู่ 10 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
11.บ้านซากหมัน หมู่ 11 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
12.บ้านหนองไทร หมู่ 12 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
13.บ้านคุ้งตะเคียน หมู่ 13 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160