รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
14140 01 เบิก ตรีณรงค์ ไชโย อ่างทอง
14140 02 เป่า ตรีณรงค์ ไชโย อ่างทอง
14140 03 ป่า ตรีณรงค์ ไชโย อ่างทอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง แบ่งการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชโย(14140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเบิก หมู่ 1 ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไชโย รหัสไปรษณีย์ 14140
2.บ้านเป่า หมู่ 2 ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไชโย รหัสไปรษณีย์ 14140
3.บ้านป่า หมู่ 3 ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ไชโย รหัสไปรษณีย์ 14140