รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22120 01 ตะกาดเง้า ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 02 ตะกาดเง้า ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 03 ตะกาดเง้า ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 04 หนองคัน ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 05 ท่าใต้ ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 06 ศรีวุธ ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 07 ถนนมะกอก ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 08 คลองตาสังข์ ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 09 ปากน้ำแขมหนู ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
22120 10 สามง่าม ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่(22120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านตะกาดเง้า หมู่ 1 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
2.บ้านตะกาดเง้า หมู่ 2 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
3.บ้านตะกาดเง้า หมู่ 3 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
4.บ้านหนองคัน หมู่ 4 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
5.บ้านท่าใต้ หมู่ 5 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
6.บ้านศรีวุธ หมู่ 6 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
7.บ้านถนนมะกอก หมู่ 7 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
8.บ้านคลองตาสังข์ หมู่ 8 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
9.บ้านปากน้ำแขมหนู หมู่ 9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120
10.บ้านสามง่าม หมู่ 10 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ท่าใหม่ รหัสไปรษณีย์ 22120