รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22180 01 ตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
22180 02 สำโรงบน ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
22180 03 ตามูลล่าง ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
22180 04 วังยาว ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
22180 05 ปะตงล่าง ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
22180 06 สำโรงล่าง ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
22180 07 มหาเจรีย ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
22180 08 มหาเจรียล่าง ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
22180 09 ไทรแก้ว ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
22180 10 ซับตาพุด ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
22180 11 ดอยสมบูรณ์ ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
22180 12 นากระชาย ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
22180 13 วังศิลา ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สอยดาว(22180) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านตามูล หมู่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
2.บ้านสำโรงบน หมู่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
3.บ้านตามูลล่าง หมู่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
4.บ้านวังยาว หมู่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
5.บ้านปะตงล่าง หมู่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
6.บ้านสำโรงล่าง หมู่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
7.บ้านมหาเจรีย หมู่ 7 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
8.บ้านมหาเจรียล่าง หมู่ 8 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
9.บ้านไทรแก้ว หมู่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
10.บ้านซับตาพุด หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
11.บ้านดอยสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
12.บ้านนากระชาย หมู่ 12 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
13.บ้านวังศิลา หมู่ 13 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180