รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22180 01 ทับช้าง ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 02 ซับสงฆ์ ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 03 สะพานหก ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 04 โป่งเจริญชัย ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 05 ซับตาหัน ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 06 ไทรงาม ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 07 ซอยสุขสันต์ ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 08 คลองพอก ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 09 เขาแดง ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 10 เขาผาสุข ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 11 เนินสมบูรณ์ ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 12 คลองทรัพย์ ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 13 เขาแหลม ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 14 ซอย76 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 15 ใหม่ชัยมงคล ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
22180 16 คลองตาโนด ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สอยดาว(22180) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านทับช้าง หมู่ 1 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
2.บ้านซับสงฆ์ หมู่ 2 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
3.บ้านสะพานหก หมู่ 3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
4.บ้านโป่งเจริญชัย หมู่ 4 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
5.บ้านซับตาหัน หมู่ 5 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
6.บ้านไทรงาม หมู่ 6 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
7.บ้านซอยสุขสันต์ หมู่ 7 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
8.บ้านคลองพอก หมู่ 8 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
9.บ้านเขาแดง หมู่ 9 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
10.บ้านเขาผาสุข หมู่ 10 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
11.บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
12.บ้านคลองทรัพย์ หมู่ 12 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
13.บ้านเขาแหลม หมู่ 13 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
14.บ้านซอย76 หมู่ 14 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
15.บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 15 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
16.บ้านคลองตาโนด หมู่ 16 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180