รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22140 01 ทับไทร ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 02 วังกระแพร ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 03 พังงอน ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 04 ทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 05 ดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 06 มาบคล้า ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 07 ทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 08 ซอย14 ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
22140 09 เขาถ้ำสาริกา ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน(22140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านทับไทร หมู่ 1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน รหัสไปรษณีย์ 22140
2.บ้านวังกระแพร หมู่ 2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน รหัสไปรษณีย์ 22140
3.บ้านพังงอน หมู่ 3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน รหัสไปรษณีย์ 22140
4.บ้านทุ่งกร่าง หมู่ 4 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน รหัสไปรษณีย์ 22140
5.บ้านดงจิก หมู่ 5 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน รหัสไปรษณีย์ 22140
6.บ้านมาบคล้า หมู่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน รหัสไปรษณีย์ 22140
7.บ้านทุ่งม่วง หมู่ 7 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน รหัสไปรษณีย์ 22140
8.บ้านซอย14 หมู่ 8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน รหัสไปรษณีย์ 22140
9.บ้านเขาถ้ำสาริกา หมู่ 9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน รหัสไปรษณีย์ 22140