รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
21110 01 หนองน้ำขาว ทางเกวียน แกลง ระยอง
21110 02 หนองกันเกรา ทางเกวียน แกลง ระยอง
21110 03 อ่างตานน ทางเกวียน แกลง ระยอง
21110 04 ดอนสำราญ ทางเกวียน แกลง ระยอง
21110 05 หนองแช่เรือ ทางเกวียน แกลง ระยอง
21110 06 ทะเลน้อย ทางเกวียน แกลง ระยอง
21110 07 พลงช้างเผือก ทางเกวียน แกลง ระยอง
21110 08 คลองใช้ ทางเกวียน แกลง ระยอง
21110 09 หนองโพรง ทางเกวียน แกลง ระยอง
21110 10 หนองปรือ ทางเกวียน แกลง ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง(21110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองน้ำขาว หมู่ 1 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
2.บ้านหนองกันเกรา หมู่ 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
3.บ้านอ่างตานน หมู่ 3 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
4.บ้านดอนสำราญ หมู่ 4 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
5.บ้านหนองแช่เรือ หมู่ 5 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
6.บ้านทะเลน้อย หมู่ 6 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
7.บ้านพลงช้างเผือก หมู่ 7 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
8.บ้านคลองใช้ หมู่ 8 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
9.บ้านหนองโพรง หมู่ 9 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
10.บ้านหนองปรือ หมู่ 10 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110