รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
22180 01 ทุ่งขนาน ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 02 ซับตารี ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 03 เขาสะท้อน ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 04 หนองมะค่า ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 05 เตาถ่าน ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 06 ไผ่ล้อม ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 07 หนองแก ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 08 ใหม่รวมมิตร ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 09 หินขาว ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 10 คลองเม่น ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 11 เขานมนาง ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 12 โพธิ์ศรี ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 13 บ่อยาง ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 14 หนองบอนเหนือ ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 15 ซับตารีสอง ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
22180 16 หนองบอน ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สอยดาว(22180) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านทุ่งขนาน หมู่ 1 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
2.บ้านซับตารี หมู่ 2 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
3.บ้านเขาสะท้อน หมู่ 3 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
4.บ้านหนองมะค่า หมู่ 4 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
5.บ้านเตาถ่าน หมู่ 5 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
6.บ้านไผ่ล้อม หมู่ 6 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
7.บ้านหนองแก หมู่ 7 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
8.บ้านใหม่รวมมิตร หมู่ 8 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
9.บ้านหินขาว หมู่ 9 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
10.บ้านคลองเม่น หมู่ 10 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
11.บ้านเขานมนาง หมู่ 11 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
12.บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 12 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
13.บ้านบ่อยาง หมู่ 13 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
14.บ้านหนองบอนเหนือ หมู่ 14 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
15.บ้านซับตารีสอง หมู่ 15 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180
16.บ้านหนองบอน หมู่ 16 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สอยดาว รหัสไปรษณีย์ 22180